Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 - KONU:
İşbu sözleşmenin konusu, (SATICI) QUEEN ORTAKÖY DENİZ TURİZM TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ'nin TÜKETİCİ'ye,
istanbulqueen.com.  internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı TÜKETİCİ'nin Korunması Hakkında Kanun - Hizmet Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2- GENEL HÜKÜMLER:
2.1- TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
2.2- SATICI (QUEEN ORTAKÖY DENİZ TURİZM TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ,
istanbulqueen.com), sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ'ye karşı sorumludur.
2.3- Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ'ye ait kredi kartının
istanbulqueen.com'un kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini istanbulqueen.com'a ödememesi halinde TÜKETİCİ, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

MADDE 3 - İPTAL - DEVİR
ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine sunumundan itibaren 7 gün içinde veya hizmeti teslim almadan cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen hizmetin, fatura, banka dekontu veya rezarvasyon evraklarının SATICI'ya iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen hizmetin kargo veya banka masrafları SATICI tarafından karşılanır.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürün ve hizmetler bulunmamaktadır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER :
1-Alıcının yanında bulunan şahsi eşyaları ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir.
2- Sağlayıcının ağır kusurundan kaynaklanan eşya kaybı veya hasarı durumlarında; TÜKETİCİ'nin
istanbulqueen.com kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde, eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak istanbulqueen.com tarafından eşya sahibi TÜKETİCİ'ye ödenir. istanbulqueen.com, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.
3- Satın alınan hizmete otel, ulaşım gibi hizmetler dahil değildir.
4-
istanbulqueen.com, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, TÜKETİCİ'nin sorumlu olduğu hal ve 3.kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. istanbulqueen.com sorumluluğu dahilindeki hallerde, TÜKETİCİ aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca TÜKETİCİ'ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında TÜKETİCİ'ye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin TÜKETİCİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması TÜKETİCİ'nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
5-TÜKETİCİ, görevlilerin, ve tekne yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.
6- TÜKETİCİ'nin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde,
istanbulqueen.com yetkilisine sona erme sebeplerini dijital ortamda veya sözlü olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur.
7- TÜKETİCİ'nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak
istanbulqueen.com'a bildirmesi İyi niyetli TÜKETİCİ'nin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.
8- Sözleşmeye konu hizmete katılan TÜKETİCİ(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri TÜKETİCİ(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

istanbulqueen.com'in verilen hizmette TÜKETİCİ(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer TÜKETİCİ'lere rücu hakkı saklıdır.
9-1618 sy yasanın 12.maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik yada hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.
10-TÜKETİCİ dilerse tur hizmeti başlamadan evvel; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
11-
istanbulqueen.com'in Sözleşmeye Kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB maddeleri uygulanır.

MADDE 5- YETKİLİ MAHKEME:
İşbu hizmet sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir.
TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

INSTAGRAM
İLETİŞİM BİLGİLERİ
 • Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 61/3
 • Beşiktaş / İSTANBUL - TÜRKİYE
 • 0212 327 45 57
 • 0533 041 16 43
 • 0533 041 16 82
 • 0533 041 16 82
 • [email protected]
 • www.istanbulqueen.com
 • Etkinlikler ve Kampanyalar hakkındaki en son bilgileri edinin. Şimdi kaydolun.
  © 2019 Queen Ortaköy